Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na stránke www.itpomoc.sk

 Úvodné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri nákupe služby v internetovom obchode prevádzkovanom na stránke www.itpomoc.sk.
  2. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
  3. Predávajúcim službu je
  4. IT POMOC s. r. o., Krasinského 15, 82104 Bratislava, IČO 50 732 081, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava l, oddiel: Sro, vložka číslo 117574/B, DIČ: 2120452697. Predávajúci je zároveň prevádzkovateľ internetovej stránky www.itpomoc.sk.
  5. Kupujúci je osoba, ktorá riadne vyplní a odošle objednávku na stránke www.itpomoc.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia len pre nákup tovaru Kupujúcim – spotrebiteľom služby.
  6. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetovej stránke www.itpomoc.sk v deň odoslania objednávky. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
  7. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Kupujúceho, pokiaľ  Kupujúci podstatným spôsobom porušil tieto všeobecné obchodné podmienky alebo platné právne predpisy, alebo ktorý svojím konaním poškodzuje dobré meno Predávajúceho.
 1. Spracovanie osobných údajov
  1. Všetky osobné údaje Kupujúcich, ktoré budú Predávajúcemu poskytnuté, nebudú bez súhlasu dotknutej osoby poskytnuté tretím osobám, s výnimkou zmluvného prepravcu, ktorý zabezpečuje doručenie predmetu servisu, a budú použité v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Kupujúci je oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
 2. Objednanie služby
  1. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Po potvrdení príslušným tlačidlom bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie. Toto odoslanie je záväzné.
  2. Predávajúci oznámi Kupujúcemu akceptáciu objednávky telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke, e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia").
  3. Okamihom, kedy Kupujúci obdrží od Predávajúceho akceptáciu objednávky, je ponuka Predávajúceho k objednanej službe vrátane ceny uvedenej v objednávke záväzná až do doby dodania služby Kupujúcemu. Od tohto momentu vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpismi.
  4. Predávajúci je oprávnený, v závislosti od charakteru objednávky (množstvo služby, ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosti a podobne), žiadať Kupujúceho o dodatočnú autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom (napríklad písomne alebo telefonicky). V prípade, že Kupujúci túto dodatočnú autorizáciu požadovaným spôsobom nevykoná, objednávka sa považuje za neplatnú.
  5. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie Kupujúcim (jeho internetového pripojenia, mobilných služieb), sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho iným poskytovateľom služieb elektronických komunikácii.
 3. Cena a platba
  1. Ceny služieb uvedené na internetovej stránke www.itpomoc.sk  sú uvádzané ako konečné. Použije sa vždy cena služby uvedená pri službe v čase jej objednávania Kupujúcim.
  2. K cene služby môžu byť v objednávkovom formulári pripočítané náklady na dopravu predmetu servisu Kupujúcemu, pričom výška týchto nákladov sa môže líšiť podľa konkrétnej objednávky, a to v závislosti od spôsobu zvolenej dopravy.
  3. Celková cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Táto celková cena bude uvedená v objednávke, ako aj v akceptácii.
  4. Faktúra vystavená na základe objednávky medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po úplnom uhradení celkovej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak Kupujúci celkovú cenu, alebo jej časť, uhradí a Predávajúci nie je schopný zaistiť dodanie tovaru, vráti Predávajúci neodkladne už uhradenú čiastku celkovej ceny Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá od zvoleného spôsobu ich vrátenia (bankovým prevodom, poštovým prevodom), nesmie však prekročiť dobu 14 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla.
 4. Dodacia lehota, dodanie a platobné podmienky
  1. Dodacia lehota začína plynúť od úplného zaplatenia celkovej ceny a pripísaním finančných prostriedkov na účet Predávajúceho, resp. jej dohodnutej časti (zálohy).
  2. Konkrétne dodacie lehoty sú uvedené pri každej službe na internetovej stránke www.itpomoc.sk s tým, že sa započítavajú iba pracovné dni.
 5. Podmienky dodania služby
  1. Služba je dodávaný online prístupom na zariadenie Kupujúceho alebo vyzdvihnutí, či dodaním objektu servisu zmluvným prepravcom, v pracovných dňoch. Vyzdvihnúť objekt servisu je možné po dohode aj na prevádzke predávajúceho Predávajúceho.
  2. Spôsob platby: Tovar je možné uhradiť spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke www.itpomoc.sk.
 6. Práva Kupujúceho pri dodaní služby
  1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že službu odovzdal v plnom rozsahu a s najlepším vedomím a odbornosťou.
  2. Kupujúci má nárok na reklamovanie služby pod Obchodného a Občianskeho zákona.
  3. Nároky Kupujúceho
   1.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
   2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
 1. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci vadu sám spôsobil a ak k to vyplýva z povahy služby.
  1. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté nepozornosťou Kupujúceho, živelnou pohromou alebo inými vonkajšími vplyvmi, napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, teda nie vadným plnením zo strany Predávajúceho.
  2. V prípade výskytu vady, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu:
   1. osobne v prevádzke Predávajúceho na adrese Čajakova 26, 83101 Bratislava, a to po celú otváraciu dobu u osoby zodpovednej za vybavovanie reklamácií; alebo
   2. písomne e-mailom na adrese linka@itpomoc.sk, s uvedením popisu vady tovaru.
  3. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy Kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní nápravy a čase jej trvania, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  4. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje technické zhodnotenie stavu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.
  5. Reklamáciu je možné uznať iba v prípade preukázania všetkých nasledujúcich skutočností:
   1. že ešte neuplynula záručná doba; túto skutočnosť Kupujúci preukáže spravidla dokladom o zaplatí služby, faktúrou alebo riadne a čitateľne vyplneným dokladom s vyznačeným dátumom predaja, opatreným pečiatkou spoločnosti IT POMOC s.r.o..
  6. Ak nebude ktorákoľvek z podmienok tu uvedených zo strany Kupujúceho riadne splnená, nemôže byť reklamácia Predávajúcim uznaná ako oprávnená.
 1. Záverečné ustanovenia
  1. V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že jeho práva boli porušené, môže sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy linka@itpomoc.sk v záujme mimosúdneho vyriešenia záležitosti. Kupujúci je tiež oprávnený obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
  2. Predávajúci, ako prevádzkovateľ internetového obchodu na stránke www.itpomoc.sk , je v súlade s autorským zákonom a platnými právnymi predpismi oprávnený vykonávať majetkové autorské práva k tejto stránke a internetovému obchodu.
  3. Tieto všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.itpomoc.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

 

Kontakt

Chcem sa dozvedieť viac o službe IT outsourcing od IT POMOC.

Meno / Firma* (povinné)


E-mail* (povinné)


Telefón
Správa* (povinné)

Odoslaním kontaktného formulára súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, e-mail, telefón, obsah správy, na účel vybavenia otázok a dopytov zaslaných prostredníctvom tohto kontaktného formulára „Kontaktné informácie“ na webovej stránke www.itpomoc.sk, a to po dobu, po ktorá je nevyhnutná na spätný kontakt dotknutej osoby, najneskôr po dobu desať (10) rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: (linka@itpomoc.sk) alebo písomnej žiadosti na adresu: (IT POMOC s.r.o., Čajakova 26, 83101 Bratislava).

Meno / Firma* (povinné)

E-mail* (povinné)

Správa* (povinné)

Telefón

Mám záujem o dopravu